RESERVA DE LA BIOSFERA

APÍCOLA BRULL CASANOVA SCCL, COM A PRODUCTORA I ENVASADORA DE LA MEL DE L’AVI LLUÍS DINS DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE LES TERRES DE L’EBRE, HEM OBTINGUT EL CERTIFICAT DE LA DITA ACTIVITAT.

Des de la primavera de 2016, etiquetem amb el distintiu de la Reserva de la Biosfera (RBTE) els productes produïts dins de la zona de la Reserva. Aquest guardó internacional que ha fet la UNESCO a les Terres de l’Ebre ens permet traslladar el reconeixement als nostres productes, garantint que han estat elaborats amb un compromís de qualitat i respecte envers els valors naturals del nostre territori.

Mel de romaní

MELS DE ROMANÍ

Produïda a les comarques de la Ribera d’Ebre i Baix Ebre

Mel de taronger

MELS DE TARONGER

Produïda a la comarca del Montsià

Pol·len

POL·LEN MULTICOLOR

Produïda a la comarca de la Ribera d’Ebre

NORMATIVA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA

Podran acollir‐se a la utilització de la marca els productes procedents d’explotacions apícoles la producció de les quals estigui certificada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). També podran utilitzar la marca els productes que sense estar en els supòsits anteriors, compleixin els requisits següents:

 • Estar obtinguts en explotacions domiciliades dins de la zona de la RBTE i la seva àrea d’influència, classificats i envasats dintre de la pròpia zona per la seva comercialització.
 • Les arnes han d’estar un mínim de 7 mesos a l’any ubicades en assentaments o sitis dins de la zona de la zona de la Reserva de la Biosfera i la seva àrea d’influència.
 • Han d’estar envasats amb recipients adequats, i amb una capacitat màxima de 2 Kg.
 • L’envasat o condicionament per a la comercialització ha d’estar fet per un industrial del sector o per una explotació agrària que estigui acollida a la modalitat de venda de proximitat per aquesta activitat i manipuli únicament la collita pròpia.
 • Utilitzar reines i eixams de raça autòctona, amb certificació d’origen corresponent.

1. Millora de l’oferta

 • Organitzar, executar i/o participar en activitats de difusió i formació per donar a conèixer la seva pròpia activitat i la seva relació amb la RBTE.
 • Participar en fires i actes de promoció del sector dintre i fora de l’àmbit de la RBTE, a fi de projectar la imatge i valors de la Reserva de la Biosfera.
 • Divulgar dintre de la pròpia empresa o activitat la imatge i valors de la marca Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre.

2. Millores ambientals

 • Organitzar, participar i/o col∙laborar en actuacions per conservar els valors naturals, paisatgístics i culturals, utilitzant els instruments de custòdia del territori.
 • Realitzar un seguiment del consums d’energia i aigua de l’establiment i/o vehicles seguint la plantilla excel que se’ls hi facilitarà i proposar millores per l’estalvi en aquest consum.
 • Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les activitats acreditades, disposant de metodologies que ho puguin demostrar.
 • Participar en actuacions i campanyes a favor de la conservació de la biodiversitat del territori (repoblació forestal, neteja de platges, etc.).
 • Disposar de sistemes de gestió de residus que fomentin la recuperació i el reciclatge.
 • Implicar als clients, socis, productors… en la gestió mediambiental a través de cartells, materials informatius, xerrades…
 • Acollir xerrades, tallers, jornades de formació mediambientals (dins del propi àmbit d’actuació) a escoles, associacions de veïns…

3. Millores socials i per al desenvolupament local

 • Promoure i/o participar en activitats de mecenatge artístic, cultural, esportiu…
 • Promoure l’associacionisme sectorial i intersectorial d’activitats usuàries de la marca.
 • Organitzar, participar i/o col∙laborar en projectes d’interès i responsabilitat social.
 • Contractar personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…
 • Establir convenis de col∙laboració amb escoles o universitats i centres de recerca del territori per impulsar i/o facilitar treballs relacionats amb la Reserva de la Biosfera.
 • Acollir xerrades, tallers, jornades de formació sectorials vinculades a la Reserva de la Biosfera a escoles, associacions de veïns…
 • Establir col∙laboracions público ‐ privades per fomentar i promocionar els actes socials i tradicions del territori: festes, jornades turístiques, història, tradicions…

SABIES QUE?

EL PLANETA NECESSITA LES ABELLES.
AJUDA’NS A PROTEGIR-LES!
 

« Si l’abella desaparegués del planeta, a la humanitat només li quedarien 4 anys de vida: sense abelles, no hi ha pol·linització, ni herba, ni animals, ni éssers humans »

/ Atribuïda a Albert Einstein /

EL MÓN DE LES ABELLES. EL NOSTRE MÓN.

El nostre planeta és imperfecte, però és divers. I la diversitat és un tresor. El nostre tresor.
Les abelles, com a insectes pol·linitzadors que van de flor en flor transportant pol·len, juguen un paper crucial en la pol·linització entre plantes, arbusts i arbres. D’aquesta manera, les abelles ens ajuden a preservar la biodiversitat. I el planeta.

DADES

110 milions d’anys fa que existeixen els pol·linitzadors, trobats en ambre.
16% de plantes amb flor del món pol·linitzades per abelles.
75% de plantes amb flor que cultivem (hortalisses i fruites) pol·linitzades per abelles
20.000 espècies d’abelles. Només 7 espècies produeixen mel.
7.000 flors al dia visiten una abella mel·lífera.
1 kg de mel = 4 milions de flors visitades = donar la volta al món quatre vegades.

AMENACES

Canvi climàtic: desequilibris i canvis en l’ecosistema.
Contaminació: la contaminació de l’aire i l’ús de químics en els cultius.
Desforestació i canvis de l’entorn: els canvis en l’ecosistema, com la urbanització i desforestació, afecten la diversitat de plantes i arbres.
Canvis en els cultius: els monocultius i l’agricultura intensiva amb ús de fertilitzants i herbicides.

QUÈ PODEM FER…

Tenir plantes autòctones variades: Romaní, farigola, espígol, sàlvia, coriandre, fonoll, gerani, gira-sol, calèndula, rosella…
Tenir plantes que floreixin a diferents estacions: Hi ha abelles que treballen gairebé tot l’any (exceptuant l’hivern) i per això cal que tinguin sempre flors a l’abast.
Reduir l’ús de químics: Fes servir productes naturals com a fertilitzant.


Compra mel i productes derivats de la mel
: Si compres mel, dones suport a la feina dels apicultors, i per tant, assegures que a la zona es mantingui viva i diversa gràcies a les abelles.