Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre

APÍCOLA BRULL CASANOVA SCCL com a productora i envasadora de la Mel de l’Avi Lluís dins de la reserva de la biosfera de les Terres de l’Ebre ha obtingut el certificat de dita activitat. A partir de la primavera de 2016 hem començat a etiquetar amb el distintiu de la Reserva de la Biosfera els productes produïts a dintre de la zona de la Reserva. Així, aquest distintiu ens permet traslladar aquest reconeixement internacional que ha fet la UNESCO a les Terres de l’Ebre als nostres productes, garantint que han estat elaborats amb uns compromisos de qualitat i respecte envers els valors naturals del nostre territori.

Mel de Romaní

Produïda a les comarques de la Ribera d’Ebre i Baix Ebre

Mel de Taronger

Produïda a la comarca del Montsià

Pol·len Multicolor

Produït a la comarca de la Ribera d’Ebre

La resta de mels són produïdes seguint el mateix mètode i la mateixa cura però es produeixen a fora de la reserva de la Biosfera.

A més de la zona de producció hem adquirit uns compromisos de respecte amb les abelles i el medi ambient per poder utilitzar aquest distintiu.

Normativa Reserva de la Biosfera:

Requisits bàsics
Compromisos addicionals
Compromisos opcionals
Podran acollir‐se a la utilització de la marca els productes procedents d’explotacions apícoles la producció de les quals estigui certificada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). També podran utilitzar la marca els productes que sense estar en els supòsits anteriors, compleixin els requisits següents:
 • Estar obtinguts en explotacions domiciliades dins de la zona de la RBTE i la seva àrea d’influència, classificats i envasats dintre de la pròpia zona per la seva comercialització.
 • Les arnes han d’estar un mínim de 7 mesos a l’any ubicades en assentaments o sitis dins de la zona de la zona de la Reserva de la Biosfera i la seva àrea d’influència.
 • Han d’estar envasats amb recipients adequats, i amb una capacitat màxima de 2 Kg.
 • L’envasat o condicionament per a la comercialització ha d’estar fet per un industrial del sector o per una explotació agrària que estigui acollida a la modalitat de venda de proximitat per aquesta activitat i manipuli únicament la collita pròpia.
 • Producció ecològica.
 • Utilitzar reines i eixams de raça autòctona, amb certificació d’origen corresponent.
1. Millora de l’oferta
 • Organitzar, executar i/o participar en activitats de difusió i formació per donar a conèixer la seva pròpia activitat i la seva relació amb la RBTE.
 • Participar en fires i actes de promoció del sector dintre i fora de l’àmbit de la RBTE, a fi de projectar la imatge i valors de la Reserva de la Biosfera.
 • Divulgar dintre de la pròpia empresa o activitat la imatge i valors de la marca Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre.
2. Millores ambientals
 • Organitzar, participar i/o col∙laborar en actuacions per conservar els valors naturals, paisatgístics i culturals, utilitzant els instruments de custòdia del territori.
 • Realitzar un seguiment del consums d’energia i aigua de l’establiment i/o vehicles seguint la plantilla excel que se’ls hi facilitarà i proposar millores per l’estalvi en aquest consum.
 • Fomentar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables en les activitats acreditades, disposant de metodologies que ho puguin demostrar.
 • Participar en actuacions i campanyes a favor de la conservació de la biodiversitat del territori (repoblació forestal, neteja de platges, etc.).
 • Disposar de sistemes de gestió de residus que fomentin la recuperació i el reciclatge.
 • Implicar als clients, socis, productors… en la gestió mediambiental a través de cartells, materials informatius, xerrades…
 • Acollir xerrades, tallers, jornades de formació mediambientals (dins del propi àmbit d’actuació) a escoles, associacions de veïns…
3. Millores socials i per al desenvolupament local
 • Promoure i/o participar en activitats de mecenatge artístic, cultural, esportiu…
 • Promoure l’associacionisme sectorial i intersectorial d’activitats usuàries de la marca.
 • Organitzar, participar i/o col∙laborar en projectes d’interès i responsabilitat social.
 • Contractar personal amb necessitats especials: parats de llarga durada, joves desocupats, persones amb discapacitat…
 • Establir convenis de col∙laboració amb escoles o universitats i centres de recerca del territori per impulsar i/o facilitar treballs relacionats amb la Reserva de la Biosfera.
 • Acollir xerrades, tallers, jornades de formació sectorials vinculades a la Reserva de la Biosfera a escoles, associacions de veïns…
 • Establir col∙laboracions público ‐ privades per fomentar i promocionar els actes socials i tradicions del territori: festes, jornades turístiques, història, tradicions…